вторник, 31 май 2016 г.

Знакът на Антихриста
Най-дискутираната книга в Библията е последната на Новия Завет и на цялото Свещено Писание – „Откровение”-то на ап. Йоан Богослов (от гр. „Апокалипсис”). Дълги и мъчителни спорове са предхождали включването ѝ в крайна сметка в каноническия сборник на Библията – такава, каквато я познаваме днес. Тя е и единствената книга с пророческо съдържание в целия Нов Завет. Написана е от любимия ученик на Спасителя по време на заточението му на остров Патмос, продиктувана от Духа на самия Христос.
Един от най-любопитните персонажи в книга „Откровение” е този на Антихриста. Той е представен под образа на змей или звяр със седем глави и десет рога (Откр. 12:3; 13:1).

петък, 27 май 2016 г.

Ода за Любовта
(Есе по идея от беседата „Защо Твоите ученици ядат и пият?”)

 
      „Любовта е една постоянна, разумна сила
      в света, в която Бог пребъдва и сам живее“
(цитат от беседата).
Прекланям се пред твоята съзидателна мощ, Любов! Прекланям се пред величието на твоята нетленна, неувяхваща красота и коленича смирено пред чертозите на твоята сияйна обител, окъпана в светлината на пресътворението! Полагам сърцето си в горещите ти длани и се изпълвам с възторга на твоята извечна всеотдайност. И ти вече знаеш, че съм готов да те последвам навсякъде – дори и в бездните на ада! Понеже твоето пленително присъствие мигом би го превърнало в рай, в океан от сбъднати мечти и най-чисти въжделения.

понеделник, 23 май 2016 г.

Ангелология и демонология


  учение за ангелите

        За същества, населяващи духовния свят, говорят всички светов­ни религии. В християнството и юдаизма ги назовават "ангели", в индийските религиозно-философски системи - "деви", в исляма - "джинове", и т. н. Едни от тях са се самоопределили по пътя на доброто, а други - съответно по пътя на злото. Първите се наричат "ангели" (в тесния смисъл на понятието; на гръцки език терминът означава "вестител"), а вторите - "дяволи" (от гр. - "клеветник", "измамник"). Езотеричното познание и, в частност, учението на ББ са възприели термините "ангели" и "дяволи" (заимствани от хрис­тиянската Църква), но влагат в тях твърде различно съдържание от това, характерно за църковната лексика. Християнското учение традиционно обрисува ангелите - носителите на доброто, верните служители на Всевишния - като духовни, безплътни същества, надарени с ум, воля и чувство, както и човекът. Но те са по-издигнати от него в еволюционно отношение. Бог ги е натоварил с мисията да бъдат служебни духове (ср. Евр. 1:14). По отношение на своята разумност, сила и могъщество те са значител­но по-съвършени от хората, но все пак са ограничени в сравнение със своя Творец.

вторник, 17 май 2016 г.

Отношение към християнските тайнства и обреди


      
            Изясняването на този проблем не бива да бъде подценявано в светлината на взаимоотношенията между теоретичната система на Учителя П. Дънов и класическото християнско богословие (в случая - в неговата православна редакция). Актуалността му се повишава и от факта на присъствието на духовната общност "Бяло братство" именно в България, където Православната църква е традиционно водещата религиозна институция, както и поради поста­вянето на знак за тъждественост от самия П. Дънов между неговото учение и християнството, макар и в езотеричното измерение на по­следното.

събота, 7 май 2016 г.

МУЗИКАЛНОТО ТВОРЧЕСТВО НА ПЕТЪР ДЪНОВ

Музиката заема особено място в живота и дейността на Учителя Петър Дънов. Той я нарича "съединително звено между ангелски­те и човешките светове". Тя е може би най-голямата му детска и юношеска любов. Тя е негова спътница в светли и мрачни дни, в мигове на мимолетни радости и върховни изпитания. Тя е и едно от средствата, чрез които предава на своите ученици и последователи посланията на духовния свят. Затова и самият П. Дънов не дава на своите музикални творби обичайните наименования, известни от теорията на музиката. Той ги нарича "окултни упражнения".  "Всички стари мантри от най-дълбока древност са вложени в песните, които съм ви дал. Ако ги пеете, както трябва, ще се ползвате. Тези песни са създадени по законите на бъдещата музика. Това са песни, кои­то не умират." (Учителят П. Дънов).