събота, 9 юни 2018 г.

Богомилите и Всемирното Бяло братство
       Всемирната Ложа и нейните подразделения


Духовната еволюция на Вселената като цяло се контролира и направлява от институция, условно назовавана в Божественото учение като Велико Всемирно братство” или Всемирна Комическа ложа”. Тази върховна вселенска разумна структура има за свой Глава Христоскато Космически Принцип, или по-точно – Христовия Дух. Великото Всемирно братство притежава два основни клона на проявление – Бялото братство (Бялата ложа) и Черното братство (Черната ложа). Първият клон е център на дясното посвещение и работи в Космоса с методите на доброто. Тази ложа има своите структури, учители и адепти, чрез които се изявява в глобален и локален мащаб. Вторият клон – Черната ложа, е център на лявото посвещение и си служи с методите на злото. В християнската свещена книга – Библията, тя е наречена князът на този свят”. И Черното братство от своя страна си служи с организация от обособени адепти, посредством които провежда плановете си.

И трите космически институции – Великото Всемирно братство, Бялата ло-жа и Черната ложа, разполагат със свои проекции на различни равнища в Битието. Традиционното им разположение е следното: в центъра на всяка галактика се нами-ра седалището на Всемирната Космическа ложа, а в рамките на всяка звездна сис-тема действат диференцирани поделения и на Бялото, и на Черното братство. В конкретна звездна система седалището на Всемирната Ложа се намира в звездата – майка на системата, в нейните духовни измерения. На всяка от планетите в тази система има проекции на Бялото братство – от етерната до менталната област около планетата (наричат се Йерархии или Светоначалия на духовните Учители, служители на Доброто), както и на Черното братство – в недрата на планетата и в другоизмерни зони, различни от триизмерния материален свят.
Всяка една от трите ложи притежава организация от разумни същества и проявява дейността си в определени параметри. Космическата ложа направлява всичко, което става по слънцата и планетите – както в отделните галактики и сродни звездни образувания, така и в Единната Космическа реалност като цяло. Тя е тази, която изготвя и съхранява плановете за еволюцията и дава новите духовно-културни потенциали на общностите от съзнателни форми на живот на безбройните космически цивилизации. Тя е център на жизнените проявления на Цялото и създава съответните планове за зараждане и развитие на ерите, епохите, расите и културите на всяка разумна общност.
Двете останали ложи – Бялата и Черната, се намират под непосредственото ръководство на Космическата ложа. Това са в същност двата знака /+/ и /-/, посред-ством които се провеждат действията за реализиране на Божествения план за еволюцията във всички царства на Живата Разумна Природа. В съответствие с езотеричното познание и Бялото, и Черното братство функционират и се изявяват съгласно известни закони и правила, които са еднакво меродавни и за двете ложи.


Велико Всемирно братство

(Всемирна Космическа ложа)
(съчетава принципите и методите на добро и зло)

Бяло братство (Бяла ложа)                          Черно братство (Черна ложа)
(път на дясното посвещение;                            (път на лявото посвещение;
основен метод – на доброто)                            основен метод – на злото)


В Словото на Учителя Петър Дънов (известен и с духовното си име Беинсà Дунò) Великото Всемирно братство (ВВБ) е характеризирано като велик всемирен организъм от съвършени, високо напреднали същества.” Когато ние говорим за ВВБ, подразбираме онази йерархия от разумни същества, които са завършили своята еволюция милиони и милиарди години преди хората и сега направляват целия Космос. Те го направляват, защото сами са взели участие в неговото създаване, под прямото ръководство на великия Божий Дух. …Всички вкупом представят великия Космичен Човек. …В своята велика  самоотверженост тия любящи служители на Бога сами слизат на земята в човешка форма, за да помагат на хората. Те постоянно изпращат свои посланици на земята в една или друга форма. Всички гении на човечеството, всички велики хора, светии, адепти, всички учени, писатели, държавници, които спомагат за развитието на човечеството в едно или друго направление, са все служители на ВВБ. … Христос…се нарича Глава на ВВБ.”
Учителят Беинса Дуно нарича членовете на ВВБ съвършени същества” и продължава разкриването на същността им по следния начин: (Те) са несравнено по-напреднали и от най-гениалните човеци на земята, защото са излезли много по-рано от хората от Първото Начало. Всички те са минали по известен път на развитие под ръководството на Божия Дух и са достигнали до тази степен на развой, на която сега се намират.” Дейността на тези същества е така хармонично разпределена, че всяко от тях знае кога, как и какво да работи. Те направляват функциите на великия миров организъм, който включва в себе си всички слънчеви системи.”
В своето учение този духовен Учител разглежда обстойно същността и структурата на двете всемирни общности – подразделения на ВВБ (Всемирната Космическа ложа) – Бялото братство (Бялата ложа) и Черното братство (Черната ложа).
Конкретно за Бялото братство (ББ) той изтъква следното: Организирането на света се дължи на ББ. Всички религии са методи на ББ. Пратениците на ББ са създали религиите. В архивите на ББ се пазят всички тайни. Няма нищо пропусна-то. Всички светии са негови членове и действат от негово име. ББ е онова велико общество на Божествения свят, което е в прямо общение с Бога и с Христа.”
Особено внимание заслужава онази част от Словото на Учителя Беинса Дуно, в която той осветлява въпроса за структурата на ББ: Всички тия велики Братя, които работят в духовните сфери на земята, са от седем йерархии, от седем категории. Едни от тях принадлежат на Любовта и се наричат Братя на Любовта”. Други принадлежат на Мъдростта и се наричат Братя на Мъдростта”. Те поддържат науките и изкуствата и носят знание на човечеството. Трети от тях се наричат Братя на Истината”. Те внасят свобода в човешките умове и сърца. Те внасят онази свобода, която прави човешкия дух, човешката душа, човешкия ум и сърце свободни – свободни в пълния смисъл на думата. Други се наричат Братя на Справедливостта” – те носят правда на човечеството и се разпореждат с онези невидими блага, от които съвременните хора имат нужда. Пети се наричат Братя на Добродетелта”, шести –Братя на Красотата”, и най-после идват ония, които носят името Йеховисти”. Това, обаче, не са същинските имена на тези Братя. Аз не мога да ги произнеся, защото те са свещени.”

Константин Златев

Няма коментари:

Публикуване на коментар