неделя, 10 юни 2018 г.

Изяви на Всемирното Бяло братство в историята на съвременното човечество


     


          Под „съвременно” в случая разбираме човечеството в последната фаза от неговото глобално еволюционно развитие – периода от последните приблизително 10 хиляди години.
ВББ е имало многократни проявления (и индивидуални, и колективни) по сегашните български земи. Измежду тях се открояват три: 1) Орфей и орфическата школа (вероятно между 3-то и 1-то хилядолетие пр.Хр.; все още точната датировка не е установена със сигурност); 2) богомилското движение (възникнало в началото на Х в.сл.Хр.); 3) Учителят Петър Дънов (Беинса Дуно), неговото духовно-културно наследство и създадената от него школа на ВББ в България. Тази хронологическа приемственост с център българските земи определено не е случайна и представлява важен елемент от Божия план за човечеството.
В Словото на Учителя Беинса Дуно откриваме сведения за три най-важни изяви на ВББ в историята на съвременното човечество. Той ги нарича три клона на ВББ: И трите клона са живели дълго време в Египет. И трите клона са били в Индия, само че са излезли оттам в разни времена.”


   І клон на Всемирното Бяло братство – Египетски:

Учителят Беинса Дуно изтъква: Първия клон можем да наречем египетски. Той отива от Египет в Персия, Гърция и прочие.” Според този духовен Учител първият клон на ВББ е построил в Египет пирамидите. Повечето съвременни учени археолози и историци се обединяват около мнението, че трите велики пирамиди в Гиза – на фараоните Хеопс, Хефрен и Микерин, са издигнати по времето на ІV династия фараони (2523-2363 г.пр.Хр.). Т.е. това е станало за един относително къс исторически отрязък от време – 160 години. Някои изследователи, обаче, отнасят строежа на пирамидите към много по-ранен период. И едните, и другите не могат да изяснят технологията на това грандиозно строителство, чието изпълнение би затруднило дори нашите съвременници, при цялата налична строителна техника. Тезата за привличането на стотици хиляди роби и използването на въжета, дървени трупи и лостове от първи и втори род, обаче, претърпя пълен провал пред лицето на обективно установените исторически факти: в онази далечна епоха Египет не е разполагал дори и с малка част от необходимата за строежа огромна армия от роби; технически не е възможно придвижването на крупните каменни блокове от кариерите до местонахождението на пирамидите с гореуказаните примитивни средства и методология. Въпросът Но как тогава?” остава все така актуален и до днес.
В частен разговор с малка група приближени ученици Учителят Беинса Дуно е дал отговора преди повече от седем десетилетия. Египетските пирамиди, едно от седемте чудеса на античния свят – според него, – са били построени със силата на мисълта, чрез преодоляване действието на гравитацията. Т.е. колосалните каменни блокове, с многотонна тежест, са били привеждани в безтегловност и подреждани в строен ред според архитектурния план. Естествено – това не е било по силите на тогавашните хора. Извършили са го въплътените представители от І клон на ББ – Египетския, наследници на древната мъдрост на атлантите.
Каква е била основната задача на І клон на ВББ? – Учителят Беинса Дуно подчертава: Първият клон имал за цел да подготви условията за християнството, да подготви съзнанието на човечеството за християнството.”
За да бъде възприета една световна религия от максимален брой хора – осо-бено когато става дума за водещата религия на съвременната епоха, християнство-то (от астрологическата ера на Рибите, през настоящата на Водолея до глобалната планетарна победа на Новата Култура на VІ раса, заради която именно дойде в плът българският духовен Учител Беинса Дуно), е нужна сериозна предварителна работа. Главната насоченост на подобен вид дейност е позитивната промяна на манталитета на съвременниците, издигане нивото на общественото съзнание на значително по-висока вибрационна честота.


 ІІ клон на Всемирното Бяло братство – Палестински:

          Според Учителя Беинса Дуно: „Втория клон можем да наречем палестински. Той от Египет отива в Палестина и в християнската епоха отива в Рим, Англия, Германия и прочие.”
         Второто масирано колективно въплъщение на членове и адепти на ВББ бива осъществено в най-важния за еволюцията на планетата Земя и на човечеството момент – прехода от старозаветна към новозаветна епоха, от инволюционно към еволюционно развитие. Това е повратната точка в духовната еволюция на земния човек. Както е известно, тя е свързана с появата в плът на Учителя на Учителите, великото Космическо Същество Христос. Ето как Учителят Беинса Дуно дефинира задачата на ІІ клон на ВББ: „Вторият клон имал за цел да внесе християнството в света, да го разпространи.”

      Почвата – т.е. душите на хората – е подготвена от І клон на ВББ, Египетския. Преди въплъщаването на Христос в тялото на Учителя от земната Йерархия на Светлината Иисус кипи трескава работа от страна на няколко земни проекции на ВББ, водеща от които е общността на есеите. Те предлагат необходимите условия за подготовката на мисията и на св. Йоан Кръстител и Предтеча, и на самия Иисус (за да може последният да издигне съзнанието Си до такава степен, че да бъде в състояние да предложи психофизическата Си същност на Христос – за период от три години, колкото продължава земното служение на Спасителя). 

Константин Златев

Няма коментари:

Публикуване на коментар