неделя, 18 март 2018 г.

Мисията на българите
     Мисията на българския народ в нашата съвременност е да приеме Словото на Учителя Беинса Дуно – Новото Учение, актуализираното езотерично християнство на епохата ни, да го осмисли, да го съхрани от вражески атаки, да го приложи в живота и да го разпространи сред славянството и по цялата планета Земя. Тази мисия е в сила от момента, в който е осъзната от последователите на духовно общество „Бяло братство”, и продължава да се разгръща с пълен размах и в наши дни. Българите като потенциал притежават всичко необходимо да осъществят с чест своята мисия. Нужно е да разгърнат този потенцал в съответствие с една висша Воля, която ги насочва към изпълнението на нейния План за съдбоносното време на преход, в което живеем: Само този народ може да стане велик, който вярва в Бога и изпълнява Неговата Воля. Когато един народ има любов в себе си и готовност да се жертва за Великата правда, той винаги побеждава. Само този народ може да стане велик. 
       За да се справят българите с тази толкова отговорна задача, от невидимия свят им изпращат напреднали в еволюционно отношение същества: Най-напредналите духове между славяните са Кирил, Методий и Борис. Кирил и Методий са славяни. Те ще се въплътят отново до края на този век (ХХ век), за да подготвят духовно българския народ и да повдигнат славянството. Цар Освободител е бил оръдие на духа, който обединява славянството. Този дух е, който му е заповядал да освободи България, и той не е могъл да не го послуша. Този век е определен като век на чистене. И ако кавказката раса не приеме поставената на нея задача, ще настъпят катастрофални изменения – половината от Европа ще потъне в океана, а културата ще се пренесе в Африка. Но през този свят сега ще премине една магнетическа вълна, която ще пречисти всичко негодно, и тази вълна ще се предшествува от редица признаци: земетресения, омраза, напасти, злото ще се увеличи, войните ще следват една след друга. Но има всички условия за обединение и за подобрение в условията на живота на българския народ.“ Независимо от затрудненията, през които е преминавал и преминава нашият народ, той никога не е бил забравян от Небето: „Като погледне на дланта Си, Бог вижда мястото на българина и си спомня за него. Така всички народи си имат определено място. Всички могат да тъпчат българина, но като погледне към дланта Си, Бог казва: «Тук са те.» Заслужава си човек да бъде тъпкан от хората, но името му да бъде написано на Божията ръка.“ Мисията на българите е закодирана в Словото на Учителя Беинса Дуно. От тях се изисква да вникнат в смисъла и съдържанието на това Слово, да го усвоят и да го приложат в ежедневния живот: Казвате: «Че какво могат да направят българите!» Ако приложат Христовото учение, те биха запалили целия свят и биха го освободили. Мнозина са ме запитвали каква е мисията на българския народ. Ако българите са готови да изпълнят, каквото им казвам, ще знаят каква е тяхната мисия. Не изпълнят ли това, което им проповядвам, няма да кажа каква е мисията им.“ 
Мисията на българите може да бъде изпълнена, само ако те засвидетелстват беззаветна преданост към Божествената Истина: България се нуждае от искрени хора, които говорят истината. Само така ще се повдигне българският народ. Христос дойде между един народ, но го разпънаха. Българите имат за задача да предадат това учение на другите народи. Какво искат те? Да станат велик народ? Вашата земя е толкова голяма, колкото беше земята на евреите. Ако не слушате Господа, и от вас нищо няма да остане. Ако приемете Великите Божии Закони, Любовта и Мъдростта, вие ще бъдете велик народ и държавата ви ще бъде по целия свят. Тогава ще царувате не чрез насилие, а чрез Божественото Учение, което ще излиза от вашите сърца. То навсякъде ще дава изобилно сладки, вкусни плодове.“ Решаващото условие е създаването на действена връзка между човешкото съзнание и Божия Ум: „И така, тази вътрешна връзка с Бога трябва да се създаде. У българина тази връзка е много слаба. Една от задачите на учениците от Всемирното Бяло братство е да повдигнат у българите религиозното чувство – не само по форма, но коренно. Нас не ни интересува външната фома, но трябва да се произведе един вътрешен преврат, най-напред в нас, а после и вън от нас. И тогава това духовно течение ще потече в целия български народ и ще стане едно общо повдигане на народа. Първото нещо  е да направим едно скачване, една вътрешна връзка между Божествения свят и човешката душа.“
 Бъдещето на България:

Бъдещето на България и на българския народ е в Божиите ръце и в нашите собствени ръце. Успехът на мисията ни зависи от това, дали и доколко изпълняваме волята на Всевишния (Днес всички българи искат да знаят какво ще стане с България. Ако следва Божиите Пътища, нищо лошо няма да ѝ се случи.). Отминалият ХХ век е бил особено плодоносен за нас – независимо от двете национални катастрофи. През настоящия XXI век българите следва да предадат факела на Божието Слово на Русия и останалите славянски народи: България сега е в своя златен век (ХХ век – б.К.З.), а Русия е в края на своя железен век. В XXI век България ще влезе в своя сребърен век, а Русия в своя златен век.“ Защо именно Русия? – Защото: „В Русия ще стане духовна промяна. Те ще приемат новите идеи. Русия ще изпълни своята духовна мисия.“ Присъствието на Мировия Учител на българска земя е гаранция, че нашият народ получава безценно духовно съкровище, което е призван да раздаде на всички останали народи. В бъдеще те ще му се отплатят: „България сега кредитира всички европейски народи и в бъдеще те ще ѝ се отплащат, в бъдещите епохи те ще я кредитират.“ В епоха на глобални планетарни промени, които са съпътствани и от мащабни природни и социални катаклизми, невидимият свят ще съхрани целостта на България: „Понеже България е в златния си век, ще бъде пазена и закриляна от Провидението. Никой няма да стори зло на тази страна, която кредитира цяла Европа. Само малко може да бъде засегната, но и то може да бъде избегнато.“ Свеждането на щетите до минимум е в зависимост от стриктното придържане към Божия План за българите и човечеството като цяло.
       Славянската етно-културна общност е избрана от Всемирното Бяло братство, за да възприеме и утвърди Новата култура на нашето време – културата на Божествената Любов. България е първопроходникът в тази насока: В общославянския организъм България представлява волята, тя се явява като средоточие, дето тези две сили – умът и любовта, трябва да се уравновесят.

Бъдещето е на славяните, бъдещето е на българите. Те ще оправят всички народи. България ще бъде духовен кредитор, духовен разсадник за целия свят.“

          Славяните начело с българите ще дадат пример как се осъществява принципът за братство и единство между народите – следствие от действието на VII херметически принцип (за единството и родството): След обединението на славяните трябва да се обедини цялото човечество. Бъдещата раса ще обедини всички.Учителят Беинса Дуно свидетелства, че Небето е определило точен брой българи, които да изнесат на плещите си реализирането на Божия план за нашата епоха. Останалите ще се наложи да изчакат по-благоприятни условия, за да се присъединят към избраниците – навярно в някое следващо земно въплъщение: Определеното число за възкресението на българите е 1400. Това е българският народ. Те са силата. Възкресение, това означава човек да сее отново. Значи 1400 българи ще сеят отново. Те са тези, в които Духът се е вселил и които очакват своето пълно раждане. Тези 1400 българи са, които ще преминат от червей в пеперуда, а другите ще останат още дълго време да ги храните като буби.Посочените 1400 българи са най-издигнатите в духовно-нравствено отношение наши сънародници, носители на Христово съзнание. Да възкръснат, в случая означава да дарят живот на идеята, лежаща в основата на планетарното пресътворение.
От особена важност е българите да приемат и изпълнят доброволно Божия Промисъл: Какво ще стане с България? За България иде голямо добро, което всички трябва да приемат доброволно. Ако не го приемат доброволно, насила ще го приемат, но Бог няма да отмени Решението Си. Какво правят майките със своенравните си деца? За да приемат благото, доброто, което им дават, те ги набиват.“ И понеже именно българите стоят начело на общочовешката трансформация, изискванията към тях са извънредно високи. На първо място, те би трябвало да осъществяват на практика в живота си Божествените принципи, прогласени от Учителя Беинса Дуно като фундамент на Новото учение: Питате какво ще стане с България. Казвам: Ако България изпълнява Божията Воля, ако всички българи бъдат добри, разумни, честни и справедливи, добро иде за нея. Ако не изпълнява Божията Воля и не прилага доброто, разумността, честността и справедливостта, никакво добро не я очаква.“


            Мисията на Мировия Учител Беинса Дуно, еманация на Христовия Дух, е да предаде на българския народ и на света Новото Учение, което е най-актуалното и най-адекватното за сегашния космически етап от еволюцията на земното човечество. Това Слово представлява осъвремененото езотерично християнство на днешния ден, изчистено от наслагванията на човешките предразсъдъци през вековете, максимално съобразено с духовно-нравствените изисквания на нашето време. Учението в този му вид съчетава водещите християнски ценности с хилядолетната мъдрост на Изтока (духовен и географски) и същевременно притежава неподражаем, оригинален фундамент, който не се среща никъде другаде по света. По своя характер учението е универсално, но възниква на българска почва. То има достойнствата на наука и философия за живота.

       Мисията на българите е да го предадат на всички останали народи. Така именно ще триумфират принципите и идеите, заложени в основата на тази актуална редакция на Божественото учение.
       Като носител и разпространител на новите идеи Всемирното Бяло братство е избрало славянската етно-културна общност, сред която на България е отредено водещо място. Това водачество се дължи на обективни фактори, на безпогрешната преценка на Разумни Същества, направляващи еволюцията на земното човечество.
        Както българите се отнесат към великия духовен Учител – Пратеник на Небето в най-съдбоносния за Земята исторически период, така ще се отнесат към тях всички останали народи: „Каквото е отношението на българите към мене, такова ще е отношението на света към тях.” Нашият народ от дълбока древност е бил подготвян за мисията си в съвременната епоха. Според авторитетни исторически източници първата българска държава е създадена в зората на времето – преди 25 хиляди години, вследствие обединяването на седем племена или племенни общности. Българският дух, независимо от превратностите на съдбата, неизменно се е извисявал над всички изпитания и препятствия и е дарил на човешкия род безценни духовни блага. Бъдещето ни понастоящем зависи най-вече от това, доколко сме възприели и как ще приложим Новото учение, завещано ни от духовния Учител с планетарна мисия Беинса Дуно.


Константин Златев

Няма коментари:

Публикуване на коментар