петък, 26 януари 2018 г.

Сила и свобода(Есе върху беседата „Учителю благи”)Благостта е Божествено качество. Благ може да бъде само онзи, който умее да прониква до дъното на душата на своя ближен, да преживява като свои всичките му болки и копнежи и да откликва искрено и всеотдайно на насъщните му потребности. В тесния смисъл на думата благ може да бъде само Бог. В широкия смисъл на понятието благ е онзи човек, който е пробудил Божественото начало у себе си и го изявява под формата на нежност, кротост, мекота, съпричастие, състрадание и всеопрощаваща Любов.
Налице са множество предпоставки за постигане на благостта. Ала две от тях са от особено значение – силата и свободата. Ето как Учителят Беинса Дуно определя тези две добродетели: „Силен човек е онзи, когото желанията му не го ограничават; силен човек е онзи, когото външните условия не ограничават, но представят само външен подтик за придобиване на неговата свобода. Свободен човек пък е онзи, който не се влияе от чуждите мисли.”

Следователно силата зависи от овладените желания, от пренасочването на енергията на външните условия в посоката, която отвежда до свободата на духа.
Свободата от своя страна означава да изградиш непробиваема броня спряммо чуждото мнение и да отстояваш разумно своето. „Разумно” в случая е равнозначно на съответстващо на Божията воля за самия теб и за конкретната ситуация.
Силата, превърната в мощен двигател на еволюционното израстване, дарява индивидуалния дух с жадуваната от него свобода. Свободата на свой ред разкрива пред духа необозримите простори на сътворчество със Създателя.
Благият човек е силен, понеже е овладял всичките си плътски желания и живее единствено, за да служи на Бога и на своя ближен. Първо на Бога, а след това – на ближния.
Благият човек е свободен да избира начините и формите на това служение. В меката и гъвкава сила на неговия свободен дух се пречупват всички стрели на злото.
Благостта само на пръв поглед може да бъде объркана със слабост или безсилие. В изпитанията на живота благостта неизменно засвидетелства своята непобедима сила на духовната зрелост и свободата на позналия Божествената Истина посланик на Всевишния.


Константаин Златев

Няма коментари:

Публикуване на коментар