сряда, 11 ноември 2015 г.

Дейността на Всемирната Ложа
Всемирната Ложа (Всемирното Космическо Братство) е върховната космическа Институция, която ръководи еволюцията на цялото Проявено Битие и носи отговорността за изпълнението на Божия План на всички равнища във Вселената. За състава на Всемирната Ложа вселеният в българско тяло духовен Учител с планетарна мисия Петър Дънов (Беинсà Дунò) предлага следното свидетелство: „И когато ние говорим за Великото всемирно братство, подразбираме онази йерархия от разумни същества, които са завършили своята еволюция милиони и милиарди години преди хората и сега направляват целия Космос. Те го направляват, защото сами са взели участие в неговото създаване под прямото ръководство на великия Божий Дух.”
От тази реплика на великия Посветен стават ясни няколко водещи момента:
1. Членовете на Всемирната Ложа (назована от Учителя Беинса Дуно в конкретния случай „Велико всемирно братство” – название-синоним) са възходящи Същества – такива, които са започнали своята еволюция от самото начало, от най-нисшето природно царство, минералното, преминали са през растителното и животинското, преодолели са и човешкото, и надприродното ангелско царство, за да достигнат до Божествения свят. Всички те са Същества, притежаващи Божествено или свръхсъзнание. Те са се съединили със своето висше духовно начало – Божествената искра вътре в тях самите, както и с Божественото извън себе си.
2. Напълно вероятно е някои от тях да са завършили своята еволюция в предишни Цикли на Проявеното Битие. Всички те са станали Равнобожествени и Сътворци на Проявения Бог и под Неговото ръководство направляват развитието на целия Космос. Поели са на плещите си отговорността за изпълнението на Плана на Бога във всички сфери на Битието.
3. В качеството си на Сътворци тези велики Същества са взели участие в изграждането и структурирането на цялата Вселена. Те са пълновластни изразители на Волята на Бога и цялостни носители и изявители на Неговия Дух.
4. Членовете на Всемирната Ложа са култивирали висшата степен на Божествената Любов, Мъдрост и Истина.
Кои са Те?
Членове и Ръководители на Всемирната Ложа са Старците – най-високо еволюиралите възходящи същества в Космоса, които представляват проявления на трите Лица на Единия Бог – Отец, Син и Дух. Названието „Старец” е условно и е възприето в езотеричната лексика (с главна буква „С”), за да изрази техния непомерно древен произход и върховете на Божествеността, които са постигнали.
Учителят Беинса Дуно – в качеството си на един от Старците, т.е. като един от Членовете и Ръководителите на Всемирната Ложа, – познавайки „отвътре” нейната дейност, ни предлага подробна информация в тази насока.
Според Учителя Беинса Дуно Глава на Всемирната Ложа (Всемирното Космическо Братство) е Абсолютният Дух, т.е. Непроявеният, Безначалният Бог или Всемирният Дух. Също според него: „Христос е Същество от това Братство, Което ръководи целия Космически развой”, т.е. цялата мирова еволюция на всичките ѝ равнища. На друго място в своето Слово този духовен Учител изтъква: „Има само един Христос – живият Христос, Който е изявление на Бога, изявление на Любовта.” ... „Космичният Христос е Проявеният Бог в света.” И още: „Христос е колективен дух. Той е сбор от всички синове Божии, чиито души и сърца бликат от любов и живот. Всички синове Божии, съединени в едно, всички разумни души, които живеят в Божествено единение – това е Христос. В този смисъл Той е Глава на Великото Всемирно Братство.” Всички цитирани тук твърдения на Учителя Беинса Дуно ни водят до заключението, че Христос – в качеството Си на Проявен Бог – е Върховният Ръководител на Всемирната Ложа (Всемирното Братство) и Наместник на Абсолютния Дух, на Непроявения, Безначалния Бог в тази Ложа и за цялото Всемирно развитие, за цялата космическа еволюция.
За дейността на Великото Всемирно Братство Учителят Беинса Дуно изтъква: „Дейността на тези същества е така хармонично разпределена, че всяко от тях знае кога, как и какво да работи. Те направляват функциите на великия миров организъм, който включва в себе си всички слънчеви системи.” От тези думи става очевидно, че дейността на Старците се отличава с хармоничност и сама по себе си създава и утвърждава хармонията навред във Вселената. Под „велик миров организъм” следва да разбираме цялото Проявено Битие, съвкупността от видимия и невидимия свят, от всички области на материалното и духовните полета и сфери. В контекста на казаното изпъква фактът, че особено важна градивна единица на космическата структура са слънчевите (звездните) системи. Всяка от тях обладава определена степен на обособеност и собствена вътрешна структура, както и потенциални възможности за контакти с всички останали елементи от Всемирния, организирания живот във Вселената.
Всемирната Ложа осъществява дейността си в Проявеното Битие или пряко – чрез свои представители и структури, или косвено – чрез своите две подразделения: Бялата и Черната ложа. Бялата ложа (Бялото братство) работи в света чрез метода на Доброто; тя е общността на дясното посвещение. Черната ложа (Черното братство) от своя страна работи чрез метода на злото; тя е общност на лявото посвещение.
Всемирната Ложа използва в дейността си и двата метода – на Доброто и злото, но подчинени на метода на Божествената Любов.
В тази връзка Учителят Беинса Дуно внася следното уточнение: „Освен тези две школи (Бялата и Черната ложа – б.К.З.) има една трета школа – школата на Великите Учители, които са от по-висока йерархия и направляват дейността на първите две. Те си служат с методите и на едните, и на другите за своите велики цели, но не спадат нито към едната, нито към другата школа. Те са онези Велики Учители на Всемирното братство, които направляват целия Космос и които след завършване на всяка еволюция създават нови еволюционни вълни, следващи друг план и друг ритъм.”
От това изказване произтичат някои съществени изводи:
1. Бялата и Черната ложи са подчинени на Всемирната Ложа, следователно и членовете на Бялата и Черната ложа по отношение на своя еволюционен ранг се намират под Старците.
2. И трите ложи (Всемирната, Бялата и Черната) са наречени от Учителя Беинса Дуно „школи”, т.е. освен функциите си за ръководство на космическата еволюция те изпълняват и ролята на общности за обучение на Съществата, които са получили правото да станат техни членове. Целта на обучението на Съществата в Бялата и Черната ложа би трябвало да бъде те да достигнат ранга на Старци и да се присъединят към Всемирната Ложа. От друга страна, обучението в самата Всемирна Ложа вероятно е насочено към по-тясно взаимодействие с Проявения Бог.
3. Старците (назовани тук „Велики Учители”) създават еволюционните вълни, лежащи в основата на цялото космическо Развитие. Създаването би трябвало да се изразява в подготвянето и изпращането на мощен енергиен импулс, както и на осигуряването на необходимите условия за осъществяването на този импулс. След приключването на даден цикъл на Всемирното развитие, реализиран според Плана на Всевишния, Старците поемат отговорността за изпълнението на Божия План за новия цикъл. Всеки цикъл се отличава по спецификата на своя План и по своя ритъм, сиреч по темповете на осъществяването на Божия План. Което от своя страна предопределя и разлика в условията при реализацията на всеки велик Цикъл.
Отправяйки поглед от космическата необятност към нашата звездна система, Учителят Беинса Дуно разглежда дейността на Всемирната Ложа на това именно ниво: „Под ръководството на техния мощен дух са слезли някога от високите върхове на Битието онези възвишени духове, които са създали слънчевите системи – в това число и нашата. Те са създали и устроили Първичната „космична” земя, някогашния „рай”. На тази „космична земя” и досега живеят онези съвършени прачовеци, които са завършили своето развитие. Те са великите Предци на човечеството.”
Първичната „космична земя” е понятие за област от духовния, невидимия свят, която предшества появата на материалната планета Земя, която населяваме в момента. Наименувана е „рай”, понеже в нея е царяла пълна хармония и всички нейни обитатели са спазвали стриктно Божествените закони. Указания за същността и строежа ѝ, макар и твърде ограничени, откриваме в Библията и други свещени книги на човечеството, където тя е назована с различни имена. Прачовеците или Предците на човешкия род са преминали успешно земния етап от своето духовно развитие и понастоящем са жители на тази нетленна, извисена в субстанциално отношение космическа сфера. Разпознаваме ги като членове на различните ангелски йерархии.
Как протича дейността на Всемирната Ложа сред земните хора? Отговор отново дава Учителят Беинса Дуно: „Всички гении на човечеството, всички велики хора, светии, адепти, всички учени, писатели, държавници, които помагат за развитието на човечеството в едно или друго направление, са все служители на Великото всемирно братство. То избира изсред човечеството най-напредналите души и ги подготвя за духовна работа сред техните братя.” Дори и да нямат съзнанието, че са сътрудници на Всемирната Ложа, всички изброени издигнати в духовен аспект земни човеци съдействат за осъществяването на нейния План за нашата планета. Подчертано е, че дейността на тези наши извисени братя и сестри бива дефинирана като „духовна работа”, тоест работа за духовното повдигане на човечеството. Крайната цел е всички хора да бъдат спасени, сиреч да достигнат състоянието на свободен дух и да се разделят навеки с материалния свят на ограниченията и страданията.
Ако решим да потърсим на Земята някаква организация, която да представлява Всемирната Ложа, усилията ни ще отидат напразно: „Онези членове от Великото всемирно братство, които ръководят развитието на човечеството и го водят към светли бъднини, не образуват някакво видимо за хората общество или организация. Те съставят един жив колективитет, една разумна общност, съществуваща извън покварените условия, сред които хората живеят. И затова е смешно да се говори, че седалището на това Братство е тук или там, сред този или онзи народ” (Учителят Беинса Дуно). Заключението е, че всички структури на Всемирната Ложа са разположени в невидимия свят, в отделни зони на духовната и Божествената реалност. Тези разумни общности вибрират на толкова висока честота, че никоя земна организация или институция не би била в състояние да резонира на подобна честота. Казано с други думи, на планетата Земя, в материалната действителност може да има само проекции на Бялата и на Черната ложа, но не и на Всемирното Братство. То подготвя и изпраща на мисия свои сътрудници, но не изгражда свои представителства на физическото поле.
Един особено важен елемент от дейността на Всемирната Ложа е поддържането на баланса (равновесието) между Доброто и злото, между Бялата и Черната ложа, между Светлината и Мрака както в мащабите на Вселената като цяло, така и в отделните космически обекти: галактики, звездни системи, звезди, планети и др.
При драстично нарушаване на този баланс следва разрушение на съответния космически обект, където това се е случило. Същото се отнася и за Вселената като цяло, но – доколкото ни е известно – Всемирната Ложа не е допускала досега такава глобална катастрофа.
Унищожението като следствие от нарушен баланс не бива да бъде смесвано или обърквано с периодите на Мировата почивка (Пралайя), когато космическите структури и обекти преминават от състояние на проявеност в непроявеност, от материално в духовно състояние.
Двата клона на Всемирната Ложа в Космоса – Бялата и Черната ложа – имат своите видими (материални) и невидими (духовни) проекции навред в Проявеното Битие. Както е известно от духовното познание, в една конкретна звездна система центърът на Бялата ложа се намира в духовните измерения на звездата – създател на тази система. Бялото братство притежава свои видими и невидими проекции и на планетите от системата. Черната ложа има за свой невидим център ядрата на отделните планети. Тя разполага и с видими (материални) проекции на планетите, където съществува разумен живот под формата на цивилизации от същества, притежаващи физически и духовни тела и осъществяващи духовната си еволюция посредством въплъщения на тези планети.
За разлика от своите подразделения в лицето на Бялата и Черната ложа, както бе подчертано по-горе, Всемирната Ложа има единствено невидими проекции навред във Вселената. Тези общности на Всемирното Братство са недостъпни за всеки извън обсега на ангажираност към самото Братство. Център на дейността на Всемирната Ложа във всяка галактика е нейното централно слънце (звезда).
Като правило представителите на Всемирната Ложа създават в световете на разумните същества школи на Бялата ложа (Бялото братство) и възстановяват баланса между Доброто и злото. В този случай те се проявяват като Учители на Бялата ложа, но функциите им на невидим план са по-широки. Те разполагат със сътрудници – въплътени и невъплътени разумни същества, които подпомагат едновременно осъществяването на плана на Бялата ложа – на външно (видимо) равнище, и на плана на Всемирната Ложа – на вътрешно (невидимо) равнище. Само част от тези сътрудници са осъзнати за обстоятелството, че служат същевременно и на Бялото братство, и на Всемирното Братство.
Една от вселенските структури на пряко подчинение към Всемирната Ложа, наброяваща милиарди напреднали души, носи названието „Космически помощници”.
Към дейността на Всемирната Ложа спада и поддържането на баланса (равновесието) и хармонизацията между Мъжкото (активно, творческо – Ян) и Женското (пасивно, съхраняващо, създаващо условия за проявление на Мъжкото – Ин) Начало в Проявеното Битие. В тази насока балансът и хармонизацията между Ин и Ян играе определяща роля в творческото Дело на Бога-Създател, осигурявайки оптимални условия за осъществяването на Неговия План за света като цяло и за отделните космическия образувания, в частност.
В порядъка на обобщение относно дейността на Всемирната Ложа Учителят Беинса Дуно заявява: „Така е работило, работи и ще работи Великото всемирно братство в света. И то ще работи дотогава, докогато единната Любов, единната Мъдрост и единната Истина обхванат цялото Битие. Тогава всяко дихание ще хвали Бога (ср. Псалом 150:6: „Всяко дихание да хвали Господа”; в друг превод: „Всичко, що диша, да хвали Господа!”) в свещен мир и хармония.” Божият План за цялото Проявено Битие ще възтържествува в пълнота, когато бъдат утвърдени на всички равнища в Космоса Божествените принципи на Любовта, Мъдростта и Истината. Да хвалиш Бога с всяко свое дихание ще рече, че цялото твое съществуване се е превърнало в химн на победилата окончателно у теб Божественост, че духът ти до такава степен е извисил материята – твоето тяло, че то е станало напълно одухотворено. В крайна сметка ти си се съединил неотвратимо с Божественото в себе си и с всепроникващия Божий Дух.
Заслужава си в заключение да цитираме още една обобщителна мисъл на Учителя Беинса Дуно: „И така, помнете: единствената Велика общност, която сега съществува в света, това е Великото всемирно братство.” Тоест Всемирната Ложа обединява и ръководи дейността на всички световни религии, на всички духовни школи и общности, представени във видимия и невидимия свят. По един или друг начин всички те са елементи от нейната космическа изява и допринасят – всяка по своему – за осъществяването на целите на тази върховна Ложа, сиреч на Божия План за цялото Битие.

Когато човек твори Добро, той се свързва с Бялата ложа.
Когато извършва зло, се свързва с Черната ложа.
А когато човек мисли, чувства и постъпва в унисон с Божествената Любов, той се свързва с Всемирната Ложа.

Свещен предмет (навярно не единствен), който служи за връзка с Всемирната Ложа, е т.нар. египетски кръстанкх. Това е древен духовен символ с огромна енергийна мощ. Той е и един от символите на Всемирната Ложа. В качеството си на такъв притежава способността да хармонизира и балансира женските (Ин) и мъжките (Ян) енергии. Представител на Ян в случая е Тот (египетският бог на мъдростта, популярен и с гръцкото си име Хермес Трисмегист – Триждимогъщия). В същност Тот е велик Посветен, обожествен в Египет като бог на мъдростта. Неговата мисия започва от преди множество хилядолетия в Атлантида, а в древен Египет е свързана и с извисяващата и посветителска функция на анкха. Представител на Ин е богинята-котка Бастет. Затова и принцеса Бастет – като проекция на богинята – е погребана в България (в Странджа): за да бъдат уравновесени Ин и Ян по българските земи – пред вид мисията на българите сред човечеството, а и в планетарен мащаб. Без тази профилактическа работа на Посветени от най-висок ранг българската земя и нашият прадревен народ не биха могли да изпълнят задачите си през столетията, последвали изграждането на гробницата на Бастет в Странджа планина.

Всемирната Ложа за първи път в нашата епоха се разкрива (отчасти) пред земното човечество.

И така, Върховен Ръководител на Всемирната Ложа е Проявеният Бог. Доколкото Христос е най-ясното лице, най-чистата изява на Проявения Бог, Той – Христос – е едновременно Глава на Всемирното Бяло братство и на Всемирната Ложа (Всемирното Космическо Братство). Старците са също Ръководители на Всемирната Ложа и първи помощници на Христос както във Всемирната Ложа, така и в Бялата Ложа, когато според Божия План се налага Те да изпълняват вселенски задачи като Учители на Бялата ложа.

Златото е един от символите на Всемирната Ложа. От друга страна, според д-р Рудолф Щайнер златото като метал е под знака на Луцифер. А това означава – ни повече, ни по-малко, – че Луцифер (един от първородните Синове на Бога) е член на Всемирната Ложа. Тоест той е един от Старците.

*   *   *

Прочутият древен мегалитен комплекс Стоунхендж в Югозападна Англия, чието строителство е започнало около 3 000 г.пр.Хр., представлява съоръжение с култова цел, изградено от масивни и многотонни каменни блокове и ориентирано по определен начин спрямо четирите посоки на света. Съвременната наука, затънала до гуша в своя материализъм и рационализъм, все още се лута в неизвестността относно неговото предназначение. А то по наше мнение е свързано със следните четири направления:

1) Астрономическа обсерватория. Построена е по всяка вероятност от друидите – жреческото съсловие на древните келти. Не е изключено да са получили подкрепа от разумни Същества от надчовешка еволюционна степен, най-вече – за подбора и подреждането на огромните каменни блокове, осъществено посредством преодоляване силата на гравитацията.

2) Култово средище, светилище. Изглежда в това си качество Стоунхендж е служил за поклонение пред бога на Слънцето – светилото, което е източник на живота на Земята.

3) Духовно-мистична роля:

  а) средище за концентриране на слънчева енергия за пречистване на аурата на Земята;

  б) портал за навлизане на същества от Слънцето в орбита около нашата планета; те са подпомагали и продължават да подпомагат еволюцията на човечеството чрез:

-          вселяване;
-          въплъщаване;

Някои от тях са добре познати исторически личности, като по-голямата част от тях са от зодията Лъв – слънчевия знак от Зодиака.

-          дейност от духовния свят, без материализация; предимно енергийно въздействие.

В своята съвкупност дейностите от а) и б) допринасят за поддържане на баланса между Доброто и Злото, между Бялата и Черната ложа на Земята.

Извод: Изглежда логично Стоунхендж да е изграден под ръководството на високо еволюирали Разумни Същества от Слънцето. Пред вид първоначалната идея, вложена в създаването му, и насоките на дейност, осъществявани чрез мегалитния комплекс, той се очертава като един от центровете на дейността на Всемирната Ложа на Земята.Константин Златев

Няма коментари:

Публикуване на коментар