неделя, 22 март 2015 г.

Паневритмия

         Паневритмията е основен компонент в духовно-културното наследство на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) наред с неговото Слово и музикалните му творби. Нещо повече – бихме могли да я определим като украшение и венец на цялото Учение. Тя представлява система от специфични физически упражнения с музикален съпровод, предназначени да хармонизират енергиите на човека с тези на природата. Самото понятие “Паневритмия” може да се преведе на езотеричен език като “Висш (всеобщ), пораждащ всичко космичен ритъм”. Тя е стройна, методично изградена съвкупност от упражнения, целящи развитието на физическото тяло, пробуждане и разширение на съзнанието, разцъфтяване на добродетелите, вложени в човешката душа, нравственото укрепване и израстване на личността.
Паневритмията се изпълнява на открито сред природата, в естествена среда, където човешкото същество общува най-пълноценно със силите и на видимия, и на невидимия свят. Движенията са плавни, отмерени, в тях вземат участие всички части на тялото. Паневритмията се играе рано сутрин, след изгрева на слънцето, когато неговите лъчи са най-благотворни за организма. Този своеобразен космически танц е полезен за всички възрастови групи. Въздействието му е комплексно – заздравява тялото, пречиства и обновява душата. Освен това Паневритмията притежава и естетическа стойност. Тя развива усет за ритъм и музикално чувство.
        Тези упражнения са магнетични. Те снемат от човека всички тревоги. Освобождават го. Олеква му.
Природата обича с най-малки усилия да добие големи постижения. 
 Паневритмията са впрегнати силите на ума, сърцето и волята да работят в хармония. Чрез Паневритмията ще се покаже на хората как могат да приемат силите на природата. Ние правим тези упражнения сутрин, понеже тогава има най-благоприятни условия. 
Паневритмията подразбира най-икономичните движения, не сложни, но целесъобразни движения, с които се постига най-голям резултат. Движенията са мълчалив говор. Този говор трябва да се изучава.

Хармоничните движения на Паневритмията са метод за самовъзпитание на разумните същества. Паневритмията е наука, метод, който регулира физическите, духовните и умствените функции на човека. Тя е съчетание на човешките мисли, чувства и действия.

   Действието на паневритмичните движения е трояко:

1. Те са акумулатори, чрез които човек се свързва с творческите и съграждащи сили на Природата, приема ги и те съдействат за неговото развитие. Тези сили са животворни.

2. Понеже движенията на Паневритмията са в хармония с космичния ритъм, който привежда в активност целокупния живот, те активират всички спящи сили на човешката душа, пробуждат ги към дейност.
3. Паневритмичните движения са от такъв характер, че чрез тях човек изпраща сили, мисли, идеи в света и те продължават да работят там и да го претворяват.

       Паневритмичните упражнения не са механични гимнастики, но една дейност, в която вземат участие всички сили на човешкото естество: физически, духовни, умствени и Божествени. Всички тези сили при Паневритмията са в будност, творчество, активност и в състояние на възприемчивост. Ето защо, при тези упражнения трябва да се мисли. Всяко движение без мисъл няма смисъл. При тях е нужно едно вътрешно концентриране. При движенията силата на човека седи в концентрирането. 
        За изпълнение но упражнението “Слънчеви лъчи” едни от участниците се нареждат в дванадесет лъча, насочени към центъра, а други образуват външен кръг около първите.Между Слънцето и човешкия организъм съществува такава връзка, каквато между Бога и душата – без тази връзка човек не може да се развива. Светлината на физическия свят е израз на Духа.
      Светлината съдържа в себе си не седем, а 12 цвята, 12 извора, 12 вида материя, необходими за създаване на човешките добродетели. Земята е обвита с 12 обръча, или сфери, които представляват особен род трансформатори на слънчевата енергия. Между човешката душа и Бога има 12 класа висши същества. Дванадесетте лъча на „Слънчеви лъчи” означават, че дванадесетте врати на живота са отворени. Те са зодиакалните знаци и в Откровението също пише за дванадесет врати.

       Пентаграмът е символ на разумния човек в пътя на неговото развитие. Човекът, изправен, с ръце протегнати встрани, представлява жив Пентаграм.вторът на Паневритмията посочва следните пет велики добродетели, които отговарят петте върха и на петте двойки в Пентаграма: Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел(последната означава всички останали добродетели: милосърдие, търпение, благородство, вяра, самообладание и т.н.). Движението на двойките през тези върхове показва, че разумният човек поставя в движение, т.е. прилага тези добродетели в живота си. В досегашната култура предимно се е говорило за добродетели, а сега вече трябва те да оживеят в живота на човека.

Няма коментари:

Публикуване на коментар