вторник, 5 май 2020 г.


Области на човешката изява


Всички световни религии и духовни учения отбелязват наличието на два свята в Битието: материален и духовен. Потвърждение за тази фундаментална теза откриваме и в християнския Символ на вярата, и по-точно – в неговия първи член: „Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.” В това изречение небето и невидимото отговарят на духовния свят, а земята и видимото – съответно на материалния. Учителят Петър Дънов (Беинса Дуно) допълва тази макрокосмическа картина, добавяйки към нея още един свят, трети поред – Божествения. И тъй като всеки от световете бива населяван от същества на различни степени в еволюционно отношение, справедливо възниква въпросът: кои са жителите на Божествения свят? Отговорът, както често се случва, във висока степен се съдържа в самия въпрос – населяват го съществата, постигнали Божествено съзнание. Често го наричат и „свръхсъзнание” и то като съдържание означава, че носителят му е съединил неразривно своето съзнание с това на Бога.

За човека на планетата Земя е от особено важно значение да е наясно с това, до кои области на Битието има достъп. Самото му физическо съществуване предполага непосредствен контакт с материалния свят. Ала той, както твърди с основание духовното познание, не е неговата родина, а само полигон за обучението му във видимата действителност – мястото, където човешката личност научава уроците, нужни ѝ да се издигне в еволюционен аспект, и придобива опитностите, обуславящи нейната индивидуалност и изкачването ѝ по духовната стълбица на Вселената. Истинското му отечество е в невидимата реалност – там, където се ражда неговият дух и откъдето започва пътешествието му в Проявеното Битие.
Да имаш достъп до определена област на Космоса, означава да си в състояние да проектираш съзнанието си в нея и да участваш в нейния вътрешен живот, в процесите, които протичат в нея. От своя страна тази проекция може да бъде:
а) съзнателна, тоест контролирана от будното съзнание на човека – неговата съзнателност, проявена на физическото поле;
б) несъзнателна, сиреч неконтролирана от будното му съзнание, както се получава например по време на сън.
Еволюционното израстване на човека довежда постепенно до установяване на контрол върху съзнанието на все повече полета или във все повече светове в рамките на панорамата на всемирната структура. Този действен контрол и възможността на индивида да участва пълноценно в живота на дадената област от Битието свидетелства за неговите нараснали способности да възприема и осъществява Божията воля в своя съзнателен живот.
В настоящата лекция предмет на изследване е реплика на Учителя Беинса Дуно, която свидетелства за неговото мнение относно това, кои са най-важните области на човешката изява в сегашния етап от духовното развитие на човечеството като цяло. По-конкретно той заявява: „В много полета се движи човек, но от тях три са най-важни – физическото, сърдечното и умственото. Каквото придобие и приложи в тези полета, това ще занесе със себе си. Какво се разбира под думата „поле”? Полето е област, в която живеят и работят едновременно хиляди същества, които съзнателно или несъзнателно се намират в известно отношение помежду си.” (Цитатът е от книгата „Път към живота”, лекции на Младежкия окултен клас, година 10-а, издателство „Бяло Братство”, София, 2013, с. 68.)
Посочените тук думи на Учителя на Новата планетарна култура предизвикват размисъл и ни насочват към някои съществени заключения, както следва:
1. В лексиката на великия духовен Учител на България и планетата Земя трите назовани от него като най-важни за човека полета отговарят на следните, познати от езотеричната наука области на Битието:
  а) физическото поле – на материалния свят, както е и в утвърдената терминология на духовното познание;
  б) сърдечното поле – на астралния свят, областта на чувствата, желанията, емоциите и страстите;
  в) умственото поле – на умствения (менталния) свят, зоната на мислите и ума, съответно конкретен и абстрактен (в по-високото му измерение – причинния или каузален свят).
2. Защо според Учителя Беинса Дуно тези три полета/светове са най-важните за човека? – Понеже именно в тях протича съвременният етап от еволюцията на човечеството. Не на цялото човечество, но на огромния процент от него. Определяща е ролята на физическото поле – материалния свят. То е онова голямо земно училище, в което усвояваме всички уроци на видимата реалност и добавяме към неповторимостта на индивидуалния си облик нови опитности и знания. Наличието на такъв свят е задължително, то е решаваща за духовното развитие на всички същества необходимост. Макар и област на мировата илюзия – Майя, зоната на физическото проявление предлага всички нужни за това условия: дуалност на творението – полюсите на Доброто и злото, на Светлината и мрака, на положителното и отрицателното; ограничения, произтичащи от инертния характер на материята; противоречия, родени от сблъсъка на същества с различни линии на еволюция, както и от контраста на интересите между съществата, носители на разум; относителност на всичко видимо и преходно, сред която наш дълг е да открием и съхраним нищожното по размери, ала величествено според своя потенциал зрънце на абсолютното, което би трябвало да разцъфне и да даде плод след пробуждането на човешката душа.
Връзката ни със сърдечното поле – астралния свят, е нашето астрално тяло. То е силно развито, но не и овладяно напълно от днешния човек. Това е областта, от която се раждат най-много противоречия, заблуди и конфликти в живота ни. Докато не постигнем цялостен контрол върху това тяло, не ще бъдем в състояние да направим решителна крачка напред в еволюционното си издигане. Основният метод в това отношение е съчетанието между обективно самонаблюдение и ефективен самоконтрол върху собствените чувства и желания. Съществува невидима за сетивата ни, но твърде важна обвързаност между астралното и будичното тяло (тялото на душата и интуицията). Което от своя страна означава, че правилното в еволюционен аспект развитие и активиране на астралното тяло рефлектира позитивно и върху душата и нейния глас в лицето на интуицията.
Менталното тяло е принципът, носител на нашия ум. Подчертаната значимост на умственото поле за съвременния човек произтича от главната задача на Петата коренна раса – развитието на конкретния ум. Можем с увереност да твърдим, че тази задача е изпълнена. Отделен въпрос е как и за какво използваме този наш високо развит конкретен ум. Всички постижения на традиционната наука се дължат именно на него. Затова и другото име на науката е „рационално знание” (от латинското понятие „рацио”, което означава точно „ум”). До такава степен сме подчинили целия си живот на ума, до такава степен сме го изкачили на пиедестал, че сме забравили (почти), че той не е пълновластният господар на битието ни, а само служител на по-високите принципи – душата и духа. Цивилизацията, която сме изградили върху фундамента на ума, неслучайно носи названието „технотронна“, сиреч изцяло зависима от науката и технологиите, продуктите на  същия този наш човешки ум.
Главната задача на изгряващата Шеста коренна раса, която вече започваме да решаваме в подножието на зараждащата се Нова култура на шестата подраса от Петата коренна раса, е развитието на абстрактния ум и интуицията, чиито носители са съответно причинното и будичното тяло. Стъпили здраво върху опората на конкретния ум, но вече без да надценяваме значението му за утрешния ден на човечеството, следва да отправим духовния си взор към активирането на по-висшите от него принципи, на които той е призван да бъде верен слуга.
3. Придобитото и приложеното в разглежданите три полета/свята се запечатва неизличимо в каузалното тяло на човешкото същество. Това са всички знания, способности и опитности, които натрупваме по дългия си път в Проявеното Битие и по-конкретно – в рамките на хилядите си въплъщения в материалния свят. Те съграждат неповторимата индивидуалност на всеки човек, те се пренасят от един земен живот в друг с различна степен на интензивност в зависимост от жизнената му програма и кармичните му задължения за всяко отделно проявление в плът. По принцип в една „обикновена“ инкарнация употребяваме само част от тези свои еволюционни придобивки. Пълният им комплект може да се изяви само в т.нар. кардинални или Божествени прераждания.
Учителят Беинса Дуно набляга на езотеричния факт, че придобитото и приложеното в тези три области на човешката изява има непреходна, вечна стойност. Тези положителни еволюционни натрупвания допълват и обогатяват облика на духовната същност на човека и го съпътстват при всичките му изяви във всички светове. Те са водещият компонент и при изграждане на неповторимостта на неговата индивидуалност.
4. Какво съдържание влага Учителят на Бялото братство в понятието „поле”? Предложената от него дефиниция засяга съществата, населяващи дадено поле или област, и техните взаимоотношения. В духовното познание терминът „поле” има редица съответствия, някои от които вече споменахме по-горе: „свят”, „сфера”, „зона на Битието”, „област”. Всички те в най-висока степен са тъждествени и взаимозаменяеми. В същото време всяко от тези понятия има и свои собствени нюанси на същността, които ни дават право на избор в зависимост от контекста.
В езотериката под „поле” се разбира област в Проявеното Битие с определена вибрационна честота на изграждащата я субстанция и специфични характеристики. Съществата, за които споменава Учителят Беинса Дуно – жителите на съответното поле или област, притежават тела, съставени от същата субстанция, от която е изградено и това поле. Тези техни тела се наричат „принципи” или „носители на съзнанието” на съществата в разглежданата космическа сфера.
Великият духовен Учител набляга на обстоятелството, че отношенията между тези същества могат да бъдат от съзнателно или от несъзнателно естество. Съзнателни са онези отношения, които се осъществяват между същества, притежаващи контрол на индивидуалното си съзнание на съответното поле. И обратното – ако съществата нямат контрол върху съзнанието си в тази област, отношенията между тях са несъзнателни. В първия случай, ако вземем под внимание и човешките същества, съзнателни са отношенията между „коренните” жители на дадената област, както и между тях и хората, които са издигнали духовния си ръст до степен да могат да общуват пълноценно чрез съзнанието си на това равнище – в съответния свят. Става дума за пълноценни контакти между тези високо еволюирали човеци и съществата, чиято главна област на изява е именно това поле. Във втория случай пример за несъзнателно общуване е сънният живот на човека, когато той по време на сънуване пътешества из вселенски сфери, до които все още не е достигнал контролирано със съзнанието си. Събитията, които съпътстват тези негови пътешествия, той преживява като съновидения, някои от които достатъчно ярки, за да бъдат съхранени – изцяло или отчасти – и в будното му съзнание.

Твърде интересна и важна е връзката, която прави Учителят Беинса Дуно, между описаните от него три свята на Проявеното Битие и цветните лъчи на светлината. В книгата „Свещени думи на Учителя“, където той разкрива множество фундаментални истини на духовното познание и пътя на окултния ученик, намираме репликата му: „Краската на Любовта е розова. Краската на висшата Любов е светлосиня. Краската на Божествената Любов е Бялата Светлина!“ (с. 92, мисъл № 377). В случая той набелязва проявленията на принципа на Любовта в трите свята или полета на вселенската структура:
-        На физическото поле материалния свят) Любовта е свързана с розовите лъчи на светлината, които са под ръководството на Духа на Живота – едно от деветте проявления или еманации на Божия Дух, засвидетелствани от същия духовен Учител в друга свещена книга на общество „Бяло братство” – „Заветът на цветните лъчи на светлината”.
-        В духовния свят Любовта е представена от сините лъчи на светлината, чиито Повелител е Духът на Истината.
-        В Божествения свят Любовта в своята върховна проява е под знака на белите лъчи на светлината, и по-точно – на диамантените бели лъчи, управлявани от Христовия Дух.
Тези взаимовръзки между трите главни области на космическата пирамида и цветните лъчи на светлината притежават не просто символичен, а ясно изразен енерги йно-информационен характер, имайки пред вид специфичните характеристики на трите проявления на Божия Дух, управляващи съответните цветни лъчи. Не на последно място, те разбулват – поне отчасти – тайната на човешката аура, засвидетелствайки до каква степен дадената личност е усвоила и прилага Божествената Любов и към коя от сферите на Битието най-вече е ориентирана.
Пасажите с космологичен и космогоничен оттенък в Словото на Учителя Беинса Дуно не са рядкост, макар че, сравнени с тези, притежаващи например нравствено-поучително значение, определено са малцинство. Великите духовни Учители на човечеството разкриват тайните за произхода, същността, структурата и развитието на Вселената достатъчно мъдро и на такива порции, които техните слушатели биха могли да възприемат пълноценно, без душевни сътресения. Свещената традиция на будизма свидетелства, че когато задавали на Буда въпроси от подобно естество, той като правило отговарял с „благородно мълчание“. Защо? Тъй като е бил наясно, че аудиторията все още не е подготвена да разбере и осмисли грандиозните истини, които той е в състояние да им поднесе.
В една друга епоха, бележеща края на бурното деветнадесето и първата половина на още по-бурното двадесето столетие, Мировият Учител Беинса Дуно, вселен в българско тяло, е предлагал на своите последователи информация от такъв порядък, без да се безпокои, че ще остане неразбран. Знанията на хората около него и нивото на тяхната интелигентност и езотерична подготовка са били достатъчни, за да вникнат в дълбините на неговото Слово. Разбира се, до определено равнище, обусловено от техния духовен ръст. В повечето случаи познанията за Битието и неговата структура този Учител е излагал в непротиворечиво съчетание с наставления от дидактичен характер или със съвети за здравословен начин на живот. Целта му е била те да достигнат по-бързо и по-лесно до душите на слушателите. А как ще ги включат те в своята лична картина на света – това е било и си остава тяхна еволюционна задача.


Константин Златев
Няма коментари:

Публикуване на коментар