неделя, 22 март 2020 г.

Философско-езотерични основи на Паневритмията

Паневритмията е велика сила, която ще даде нов подем на света. Великите души, които направляват света, ще ви чуят, като пеете и свирите. Паневритмията е, с която вие ще им поднесете ключа на това Учение, което носи мир в човешките души. Този ключ Великите души трябва да получат от вас и вие сте длъжни да им го дадете. С него те ще отключват и подават ръка на човешките души, потънали в света на голямата заблуда. Тогава ще блесне светлината в тяхното съзнание и те ще разберат смисъла на своя живот.”
„Ако българският народ приеме и прилага Паневритмията, ще бъде спасен.”

                                                                       Учителят Петър Дънов/Беинса Дуно


Паневритмията е основен компонент в духовно-културното наследство на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) наред с неговото Слово и музикалните му творби. Нещо повече – бихме могли да я определим като украшение и венец на цялото Учение. Тя представлява система от специфични физически упражнения с музикален съпровод, предназначени да хармонизират енергиите на човека с тези на природата. Самото понятие “Паневритмия” може да се преведе на езотеричен език като „Висш (всеобщ), пораждащ всичко космичен ритъм”. Тя е стройна, методично изградена съвкупност от упражнения, целящи развитието на
физическото тяло, пробуждане и разширение на съзнанието, разцъфтяване на добродетелите, вложени в човешката душа, нравственото укрепване и израстване на личността. Паневритмията се изпълнява на открито сред природата, в естествена среда, където човешкото същество общува най-пълноценно със силите и на видимия, и на невидимия свят. Движенията са плавни, отмерени, в тях вземат участие всички части на тялото. Паневритмията се играе рано сутрин, след изгрева на слънцето, когато неговите лъчи са най-благотворни за организма. Този своеобразен космически танц е полезен за всички възрастови групи. Въздействието му е комплексно – заздравява тялото, пречиства и обновява душата. Освен това Паневритмията притежава и естетическа стойност. Тя развива усет за ритъм и музикално чувство.
Учителят Беинса Дуно работи върху Паневритмията в периода от 1934 до 1942 година. Това означава, че изкристализирането и окончателното оформяне на ритъма, мелодията, движенията и текстовете, както и тяхното прилагане на практика, се оказва продължителен и сложен процес. Паневритмията е предадена от Учителя на Бялото братство (ББ) у нас като висок идеал на българската душевност. Тя е съзвучна с народните ни песни и хороводните стъпки, със спецификата на българския бит и социална среда. Паневритмията е споена от вътрешна хармония и общи закони. При изпълнението ѝ се осъществява пълноценен обмен между силите на човека и Живата Разумна Природа.
Отначало Учителят Беинса Дуно създава упражнения с мелодия, движения и текстове. По-късно разработва „Пентаграма”, а впоследствие – и „Слънчеви лъчи”. От особена важност за изпълнителите на Паневритмията е да бъдат спазвани автентичните указания на Учителя П. Дънов, както и да бъде осъзнат вътрешният, духовен смисъл на упражненията.
Поднесените дотук факти и разсъждения ни дават право да се опитаме да изведем и кратка дефиниция на Паневритмията: Паневритмията е висш синтез на духовните принципи и методи на работа в Школата на Учителя Беинса Дуно, на тяхното приложение и развитие. Тя е такава игра или космичен танц, чиито форми са пригодени да изразят чрез музика, движение и текст новите идеи на живота, които съставляват Учението на Учителя на ББ в България, и да ги предадат както на отделния човек, така и на живота за Цялото.

Философско-езотерични основи на Паневритмията

Философско-езотеричните основи на Паневритмията са неразделна част от теоретическия фундамент и неизчерпаемото богатство от Мъдрост и познание в Словото на Учителя Беинса Дуно. В този смисъл те представляват твърде важен елемент от цялостната философско-езотерична концепция на Новото учение – онази актуална редакция на учението на ББ, предадена на българския народ от Учителя Беинса Дуно през първата половина на ХХ век.

а) наименование:
Етимологическият анализ на понятието “Паневритмия” води до следните заключения:
Понятието е трисъставно: Пан – ев – ритъм, където отделните съставни части притежават значение, както следва:

1)     „Пан” – все, всичко, всеобщ, космически (“пан” в случая означава, че ритъмът и изпълнението на Паневритмията  стои в основата на цялата Жива Разумна Природа, на цялото Проявено Битие);
2)     „ев” (от лат. “еу” – “eu”) – истински, висш (“ев” е това, от което произлиза всичко; то означава същината, реалното, същественото в света);
3)     „ритъм” – правилност, периодичност, отмереност при редуването на движенията (ритъмът означава правилност, отмерена периодичност в движенията или във всеки друг външен израз на изобразяваната форма).

Както вече бе изтъкнато по-горе, цялостният “превод” на понятието „Паневритмия” гласи: „Висш (всеобщ), пораждащ всичко космичен ритъм”.
Наименованието на Паневритмията, както и съдържанието на отделните компоненти, изграждащи това наименование, ни предоставя достатъчно основания да я характеризираме като Велика Всемирна Хармония на движението. В духа на Словото на Учителя Беинса Дуно и изхождайки от неговите собствени разсъждения относно същността на Паневритмията, можем да я разглеждаме също така и като хармонично творческо изявление на Божественото Начало във Вселената. В същност целият живот е Паневритмия! И още: тя е съчетание между тон, форма, движение, цвят, число и идея.
Върху основата на това хармонично съчетание, и най-вече – върху връзката и взаимообусловеността между идеята и нейното творческо пресъздаване в света на материята,  извеждаме още едно определение на Паневритмията – като визуален образ на Словото. По този повод Учителят Беинса Дуно казва: „Най-напред човек схваща формата. Тя е във  времето и пространството. После схваща движението. То е във времето. И най-после схваща Словото. То е вън от времето и пространството.” По своята същност и съдържание Паневритмията би могла да бъде дефинирана още и като Мистерия от тонове, багри и движения или своеобразен Танц на светлината. В упражненията на Паневритмията има едно скрито движение, което – успоредно с тяхното изпълняване – се извършва и в човешкото съзнание, в душата.
Учителят Беинса Дуно остави след себе си универсални идеи и методи, с които да работят неговите последователи. Нещо повече, тяхната универсалност се разпростира и върху невидимия свят. Един подобен метод е именно Паневритмията. След всичко казано дотук за нея бихме могли да добавим и още едно определение – танц, изпълнен със светлината на Всемира, в който се долавя ехото от Сътворението на света (Георги Стойчев, „Паневритмия – мъдрост, философия, откровение”, С., 1997, с.8). Неповторимото съчетание на текст, музика и движения в Паневритмията разкрива нейната непостижима красота. Това съчетание е в пълен унисон със силите, които изграждат формите в Проявеното Битие. Следователно текстът, музиката и движенията на Паневритмията могат да бъдат разглеждани и като кодиран образ на езика на вселенския Живот.

б) принципи:

Принципите, върху които се изгражда Паневритмията, произтичат от вложените в нея идеи, от първообразите на основните видове движения, както и от главните изобразителни форми.

Паневритмията има за своя основа:
1) Взаимодействието между човешкото същество и Живата Разумна Природа.
2) Взаимозависимостта и обвързаността между физиологическите и психическите процеси в човешката личност.
3) Съответствието между идея, мисъл и движение, което придава на всяко упражнение определен и ясен вътрешен смисъл.
4) Стремежа на съзнателния човек към съвършенство, който намира опора и подкрепа в плавния, последователен процес на изпълнение на паневритмичните упражнения.
5) Идеята за Бога – т.е. за Великия Първоизточник на космическия Живот, Висшата Разумност, Вечната Любов, – която изпълва съзнанието на участниците в завладяващия танц на Паневритмията.
6) Три опорни точки: Природата, животворните лъчи на Слънцето, пробуждането на душата.
Принципите на Паневритмията могат да бъдат разделени условно на две групи: херметически (фундаментални) и собствени.

Няма коментари:

Публикуване на коментар