петък, 11 декември 2015 г.

По-големите братя на човечеството(Размисъл върху беседата на Учителя Беинса Дуно „Напредналите Същества” от книгата „Разговорите при Седемте рилски езера”)Учителят Беинса Дуно и неговите последователи са се разположили на една голяма скала, обрасла със смрика, до вътрешното езеро от Близнаците. Свещеният покой на езерните води влива в душите на всички усещане за благодатно присъствие и ефирна красота. Гласът на Мировия Учител нарушава благословената тишина:
  Езикът на творението:

- Материалният свят е само средство, чрез което Великият, Безграничният се изявява. Картината на един велик художник не се състои само от платно и бои; смисълът е в съчетанието, в хармонията, в красотата, в идеята. Човешката душа обича този език. Тя го чувства, съзнава и превежда. Тя възприема силите, които струят през тези форми, тя се храни от тях.

Бог говори на хората чрез езика на творението. Формите на всичко, създадено от Него, отразяват невидимото, вездесъщо присъствие на Божия Дух. Всяко от творенията притежава собствена стойност и има свой неповторим път в Космоса. Съвкупността от творенията, техните взаимовръзки и взаимодействия са химн на великата хармония, царуваща в Битието. Картината на всичко съществуващо е нарисувана от един Художник и отразява Неговия Промисъл за света, непостижимото съвършенство на Мъдростта Му и неизчерпаемата Му Любов, раждаща и поддържаща Всемирния живот.
Човекът като разумно същество е призван да научи езика на творението и да го усвои по най-добрия възможен начин. Това е език без думи, в който формите, багрите, звуците и техните съчетания говорят красноречиво за вложените в сътвореното идеи на Божествения Ум. Формите съдържат в себе си като потенциал незрими сили, управлявани от природните закони и достъпни за използване и от пробудените за Истината човеци. Личният и колективен морал на човечеството обуславя пътищата, по които тези могъщи сили и енергии биват впрягани на работа.

- Мълчанието е говор. Един живот се изявява безгласно чрез камъка, водата, въздуха, светлината, чрез формите, багрите, аромата, чрез движение и неподвижност, всичко съчетано в съвършена хармония, живият център на която са пак човешките души, обединени чрез вечната хармония с Единия.

Когато угаснат всички звуци на деня, проговаря вътрешният глас. В Живата Разумна Природа всичко изразява по свой начин Единството на Живота. Четирите природни царства – минерално, растително, животинско и човешко – и по отделно, и като система на материалното присъствие на планетата Земя отразяват това Единство с изумителното разнообразие на своето проявление. Движението е вечно и всеобхватно; неподвижността е само миг, фрагмент от него. И в динамиката на непрестанното движение, и в моментите на временен покой говорът на творението не секва нито за секунда. Разумното същество, наречено „човек”, има за задача да осмисли и оцени извечната хармония на Вселената, да я съхранява и утвърждава, да я развива и разгръща в името на триумфа на творческата Воля и Любовта на нейния безсмъртен и непостижим Създател.

- Езикът на Вечния е мощен, силен, той е и слово, и звук, и багра, и движение, и неподвижност. Човек приема Словото на Вечния както храната, водата и светлината. То храни, възраства и укрепва всички същества. То разкрива на човека живота в неговата пълнота.

Езикът на творението е език на неговия Творец, Който се проявява чрез всичко, създадено от Него. Никой не може да заглуши Неговия глас. Малцина успяват да разчетат посланията Му, закодирани чрез „слово и звук, и багра, и движение, и неподвижност”. За да станат те понятни на хората, Той ги превежда на техния език и им ги изпраща чрез великите духовни Учители на човечеството. Можем да се доверим на Библията, че „не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста” (Мат. 4:4). Както тялото се нуждае от храна, за да поддържа здравето на човека и да му набавя необходимата му енергия, така и душата би трябвало да бъде подхранвана: чрез чисти мисли, светли чувства и благородни постъпки. Храна за душата е и Словото на Бога. То открива пред духовния взор на човешкото същество пътя на истинския живот, то огласява вечните истини на Битието и импулсира пробуденото съзнание да се устреми към висините на съвършенството. Словото Божие е самият Бог, изявен под формата на висшата вибрация на великата Истина. Християните го наричат Бог Слово и Му признават еднакво Божествено достойнство с Отеца и Светия Дух. Това е Словото на Вечния, което проправя пътека към вечността...

 Невидимо присъствие:

- Днешният хубав ден е израз на живота на онези Напреднали Същества, които участват днес заедно с нас. Сега те присъстват, техните сърца са отворени и изпращат своето благословение. Днес ние се срещаме с онези, които са си дали среща. Светиите и ангелите правят днес среща и ние присъстваме на тяхната среща. Ангелите са сега с нас. В днешния ден всички тези същества се събират около нас.

Известно е, че на лекциите и беседите на Учителя Беинса Дуно неизменно са присъствали същества от невидимия свят. Те са възприемали Словото на Истината заедно със своите въплътени по-малки братя и сестри. Това невидимо присъствие, за което и тук споменава великият духовен Учител на България и планетата, доказва значимостта на неговата мисия и висотата на посланието, което той свежда до съзнанието на своите слушатели. Същевременно Посветеният от висш ранг подчертава в контекст, че връзката с тези напреднали Същества е улеснена от високата вибрационна честота на свещената планина Рила.

- Съществата, които ви предшестват, имат известни постижения. И вие искате да имате техните постижения, тяхната опитност. Те са проправили пътя. А сегашният ваш живот е идеал на други същества, които седят по-долу от вас.

Развитието или съответно еволюционният възход на Вселената е цикличен на всички нейни равнища. Съществата – индивидуално или на групи, – когато изпълнят изискванията на космическите закони, преминават на по-високо ниво на проявление. На всяко стъпало по своя безкраен път в Битието те овладяват нови качества, придобиват нови опитности, разширяват непрестанно своето съзнание. Разумните Същества, присъстващи на беседите на Учителя Беинса Дуно, са това, което ние, човеците, трябва да станем в бъдеще. Ние сме техният вчерашен ден, а те – нашият утрешен. Аналогично – по-низшите природни царства са устремени, както следва: минералното към растителното, растителното към животинското и животинското към човешкото. Най-напредналите в еволюционно отношение представители на животинското царство ще заемат рано или късно места в редиците на човешката общност. А ние, хората, ако докажем стойността на заложения у нас потенциал, би трябвало да попълним редовете на ангелите.
По-издигнатите в духовен аспект същества са не само пример за следващите ги по пътеката на израстването. Освен това те, както заявява тук ораторът, „са проправили пътя”. Сиреч – създали са чрез своята разумна, творческа дейност необходимите условия по-малките им братя и сестри да изпълнят своето Божествено предназначение.

На всичките тези равнища пробудената за Истината душа се изявява като ревностен служител на Божия План и Воля за творението.

 Моралът на по-големите Братя на човечеството:

- За да влезе човек във връзка с Напредналите Същества, трябва да мисли за тях, за тяхното съзнание. Нашият морал е личен, а техният морал е общ. Ние търсим своето лично благо, а те търсят общото благо.

Каналът за връзка с ангелите е мисълта. Тя свързва човешкото съзнание с ангелското. За целта мисълта на човека трябва да отговаря на първото и най-важно условие – да вибрира на същата честота като ангелската. Това означава чиста, концентрирана и насочена в правилното направление човешка мисъл. Мисълта изгражда моста, по който потичат потоците информация и енергия от духовния свят към нашата физическа действителност.
Човешкият морал е дефиниран от Учителя Беинса Дуно като личен, защото той е обвързан най-вече с търсене на личния – индивидуалния, или груповия интерес. Докато моралът на ангелите е общ, понеже всички те живеят и работят в съвършена хармония с космическите закони и висшата нравственост на Вселената. Човешкият морал е променлива величина, той е в развитие, а ангелският морал е постоянна величина, константа, продиктувана изцяло от Божия нравствен закон.

- В морала на днешното общество няма последователност. Например, някой убива човек, държавата го наказва, а го възнаграждава, когато убива във време на война. В ангелския свят не е така. Общият морал седи по-горе от личния, индивидуалния морал.

Моралът на човешкото общество в настоящия исторически и космически момент е променлив, тъй като той не е установен върху здрави устои, върху канарата на Божественото учение. Съвременният човешки морал отразява интересите на личността, на семейството, на дадена професионална общност или политическа партия, на отделен народ или държава, на съюз от държави, обединени от общи стремежи. Това е морал на разделеното човечество. В ангелския свят липсва всякакво разделение и затова моралът е общ, подчинен напълно на свръхестествения Божествен нравствен закон. В своето духовно развитие човек преминава постепенно от изповядването на личен морал към общ – такъв, който е в интерес на всички хора, а в перспектива – и на всички природни царства. Нашата еволюционна цел е да постигнем морала на ангелите. В тази насока те ни помагат по много начини и с богат арсенал от средства.

 Връзката на Любовта:

- Добре е човек да мисли за Напредналите Същества, за техните идеи, за тяхната интелигентност, за тяхната чистота! И когато мисли, да изпитва любов към тях. Ако човек има любов към тях, то те ще му се изявят. Ранните сутринни часове, преди изгрев слънце, са най-благоприятни за това.

Пълноценното общуване с Напредналите Същества благоприятства духовното издигане на човека. Връзката ни с тях е плод на Божествената Любов. Когато насочваме мислите си към тях, ние се свързваме с тези велики Същества и в двете посоки потичат положителни енергии. Разбира се, това, което ние получаваме от тях, е значително по-стойностно от онова, което ние им предлагаме. Ала и те имат нужда от нас – заради хармонията и равновесието в необятната Вселена.

- Хубаво е човек да се моли не в палатката си, но да излезе вън. Трябва да се знае, че човек, който не е влязъл във връзка с Бога, с никого не може да влезе във връзка. Онзи, който иска да се запознае с Напредналите Същества, трябва да мине през една дисциплина на самообладание на своите чувства, мисли и действия, но по закона на свободата. Това трябва да бъде по закона на Любовта, Мъдростта и Истината – да придобие истинския живот, истинското знание и онази свобода, която е непреривна. Трябва разбиране.

Има значение не само как, но и къде се молим. Неслучайно от зората на времето човеците съграждат специални места, където да отправят своите прошения към Върховното Божество. За целта те използват естествени природни образувания или – в повечето случаи – издигат своите молитвени домове от камък и дърво. Основното предназначение на всички религиозни храмове е да създават молитвено настроение. Те ни доближават до Божественото, присъствието на Духа в тях е по-осезаемо, отколкото по местата, където протича всекидневният ни живот. Ако няма храм, обаче, и Живата Разумна Природа може да изпълни тази роля, при това твърде добре. Величието на небесния свод – и денем, и нощем – създава усещането за онази непостижима красота и бездънност на Божието творение, която отваря душата ни за потапяне в океана на незримото преливане на Любов и светлина от по-големите в еволюционно отношение наши Братя към нас, към нашия малък свят.
Контактът с Напредналите Същества може да бъде осъществен само по закона на свободата. Онзи, който желае да го постигне, би трябвало да израсне до определена степен на духовно извисяване, когато е овладял своята мисловна и емоционална изява и когато има съвършен контрол върху постъпките си. Без чистота и съответна вътрешна нагласа това общуване просто няма да се състои. Дълбоко се заблуждават онези, които отъждествяват закачките и далеч не винаги безобидните съвети на астралните вампири с проявите на високо еволюиралите своя Братя от невидимия свят. Разбирането на естеството на съществото, с което се свързваш, и различаването между светло и тъмно, между истина и неистина са задължителни условия за докосването до представителите на висшия Космически разум.

- В думите „по закона на Любовта, Мъдростта и Истината” се крие много нещо. Трябва да имате дълбочина в разбирането. Човек трябва да служи на Бога, той трябва да изпълнява абсолютно Неговата воля, не автоматично, но разумно: да знае, че онова, което Бог проектира, е най-идеалното и най-хубавото. Никой не може да направи нещо по-идеално от това, което Бог прави. С тази мисъл човек може да слугува на Бога.

Да живееш според принципите на извечните Любов, Мъдрост и Истина – винаги, навсякъде и във всичко, означава да си потопен напълно в океана на Божественото. Тогава ти самият ставаш Равнобожествен, дори и още да си въплътен в света на материята. При това равнище на съзнанието ти твоето разбиране придобива дълбочината на просветления в Духа Свръхчовек. Ти се превръщаш неусетно в съвършен Божий служител, в оптимален изпълнител на Неговата Воля. Няма нищо по-достойно от това в цялото Проявено Битие!

- Без тази мисъл той не може да служи на Бога. По някой път отношенията между нас и Бога изглеждат такива, че ни се струва, като че има някакъв произвол. В същност никакъв произвол няма.

Понякога ни се струва, че Бог ни наказва, при това несправедливо. Изживяваме болезнено това свое убеждение и даже сме склонни да Му потърсим сметка. В същност Той никога, никого и за нищо не наказва. Ние, хората, сами наказваме себе си, когато не спазваме космическите закони. Ако Бог се намесва в нашия живот, то неизменно е за наше добро. Той зачита свободната ни воля като свещена и неприкосновена. И понеже знае по-добре от самите нас какво точно ни е нужно и в кой точно момент то да ни бъде поднесено, създава необходимите условия да се възползваме от шанса си. Само от нас зависи да го сторим или не.
В действията на Бога няма и не може да има произвол. Те са продиктувани изцяло от Неговата абсолютна, всеобхватна, всеопрощаваща Любов, от бездънната Му Мъдрост и от съвършената Правда, които в съвкупност характеризират същността Му.

Константин Златев

3 коментара: