събота, 18 април 2015 г.

Зороастризъм

Началото на зороастрийските идеи се търси в едно от малките владения в древните земи на Източен Иран, в което Заратустра получава признанието и покровителството на владетеля Вищасп (представител на късната династия Кеаниди) към средата от втората половина на VI в.пр.Хр. Това е време на динамични исторически процеси в Средна Азия, включващи миграцията на нови ирански масиви в тези земи. Към средата на VI в.пр.Хр. народите от сакски произход вече доминират. Това прекъсва развитието на зороастрийските идеи в региона. Ново развитие те получават в земите на Предна Азия от времето на персийския цар Дарий I (нач. V в.пр.н.е.). Този зороастризъм все още няма догма и споделя пространство с редица други религии в империята.
          Зороастризмът се основава на Авеста - книга със стихове, написани от самия Заратушстра на древния Гатико-авестийски език, много близък до санскрит. "Светото писание" Авес се състои от стихове, наречени Гати. В тях Заратуштра проповядва, че има само един бог - Ахура Мазда, който е в постоянна връзка с хората и света, създадени от неговите характерни качества. Не се посочва точният им брой, но след смъртта на пророка те са обявени за 7. Наричат сеАмеша Спента или Щедрите Безсмъртни. 
        Зороастризмът не проповядва прераждането и кармата.  Зороастрийците вярват, че след смъртта човешката душа се съди от Бога по това дали е вършила повече добро или повече лошо по време на земния си живот. Тези, които са вършили повече добро отиват в това, което Заратуштра нарича просто "добро съществуване" или рай, а тези, които са избрали лошото, отиват в "лошо съществуване" или ад. Зороастризмът пръв дава морално измерение на живота след смъртта.
       Зороастрийците също така вярват в развитието на времето, а също и в евентуалния край на времето. Основното вярване е, че колективните добри дела на човечеството постепенно ще превърнат несъвършения материален свят в неговия небесен идеал. Вярва се, че в края на времето всеки и всичко ще бъде пречистено, дори душите в ада, т.е. адът не е вечен.За Зороастър (Заратустра) се приема, че е автентична историческа личност, но периодът, в която е живял остава неясен. Поради разминаването между историческата фактура и езотеричната традиция, някои учени (историци и теолози) предполагат различни хронологични варианти за живота му в твърде широкия период между 18 и 6 век пр.н.е. 
      Зороастър предприема реформа сред вярванията, битували в древноиранското общество. Той предлага ново разпределение на отговорностите сред древните божества върху съвършено нова основа. Поставя като централен въпроса за морала. Пророкът предлага модела на Глобалния свят като сблъсък на 2 крайни величини, на 2 космични колоса. Основата на неговото учение е осъзнаването на борбата между силите на Доброто и Злото. В частен план то предполага избора на човека. В „Гатите“ (песнопения), които се приписват на Зороастър, се говори за Двата първични духа и за враждата им, извеждайки тяхното общо начало - Ахура Мазда. Едва в по-късната зороастрийска традиция при Ахеменидите тези 2 духа придобиват дуалистична идентификеция на 2 бога (Ормазд и Ариман) - на светлина и мрак. Ето защо е неправилно да се свързва пряко Зороастър с онази дуалистичност, която се е развила по-късно в учението.
      Основно божество в тази традиция е Ахура Мазда, чието име се превежда като Великата аура и се отнася към Духа на Слънцето, който може да бъде съзерцаван зад интензивната светлина на Слънцето с духовното зрение на адепта зороастриец.
   Съвременната концептуална рамка на Езотеричното християнство, твърде близка до гностичната гледна точка на ранното християнство, нарежда Заратустра сред основните духовни лидери, подготвили проявата на Слънчевия логос - Христос, презпосветения от Назарет - Исус.
        Ахура Мазда  срещащ се още и като Ормузд или Ормазд е бог на доброто  в  зоростризма .Обявен е за изначален бог от Зороастър, основателят на тази религия. Той е първото и най-често споменавано божество в сборника Ясна. Той създава и опазва арта (т.е. истината). Този бог е всевиждащ, но не и всемогъщ. Въпреки това, според вярващите той ще изкорени злото в крайна сметка. Негов съперник е  Ангра Майню, който е „злият дух“, създател на злото, който ще бъде унищожен преди настъпването на фрашокерети („унищожението на злото“).
По материали от интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар