понеделник, 4 ноември 2019 г.

Космически зависимости


(Есе върху беседата „Тази същата вдовица тури от всичките най-много”)


Във видимия свят ние разпознаваме плодовете на Божията творческа дейност чрез неизчерпаемото разнообразие на формите. От своя страна всяка форма крие у себе си определено съдържание. Именно съдържанието е това, което разкрива предназначението на съответната форма. Има и трети, най-дълбок пласт – смисълът. В него е заложена целта на дадената форма в съответствие с Божествената идея, въз основа на която тя е сътворена. Учителят Беинса Дуно свързва формата с материалния свят, съдържанието – с духовния свят, а смисъла – с Божествения свят. Следователно формата като обект в материалния свят служи за предметно обучение на разумните същества. Ако те вникнат в съдържанието ѝ, ще се докоснат до нейното духовно предназначение. А ако достигнат в търсенията си до смисъла, заложен в нея, тогава ще разгадаят първичната идея, положила началото на нейното съществуване.

Всяка форма заема някакво място в пространството, отличава се с някакви размери, геометрически определими. Съдържанието ѝ не зависи от времето и пространството, но по някакъв начин е обусловено от нейната пространственост. Смисълът на тази форма е изцяло абстрактна величина и подлежи повече на интуитивно прозрение, отколкото на умствен анализ.
Размерите на една форма, нейното място в пространството, скоростта ѝ на движение и въобще всичките ѝ физически характеристики са в пряка зависимост от степента на разумност, вложена в тази форма. Разумността, от друга страна, се определя от действието на космическите закони, въз основа на които е сътворено, структурирано и еволюира цялото Проявено Битие, както и от духовния ръст на съществата, свързани с тази форма.
Що се отнася до космическите тела, те също са създадени под действието на посочените закони. Авторът на беседата разглежда взаимовръзката между скоростта на движение на космическите обекти и ръста на съзнанието на съществата, които ги населяват: „Понеже Земята е създадена по един разумен закон, тя се движи с такава скорост, каквато отговаря на нашето съзнание. Следователно всички тела в Природата се движат с такава скорост, която съответства на съзнанието на съществата, които живеят по земята. И колкото скоростта е по-голяма, толкова по-голяма е и интелигентността им.”
Скоростта на движение в случая отговаря на честотата, с която вибрира всеки космически обект. Колкото по-висока е тази честота, толкова по-извисен е еволюционният ръст на нейния носител и съответно – по-голяма е неговата интелигентност. Учителят Беинса Дуно използва понятието „интелигентност” като синоним на степента на духовно развитие.
Когато човек се придвижва целенасочено по Пътя  към Бога, честотата, на която вибрира неговото съзнание, нараства постепенно. Целта е тази честота – според действието на закона зе резонанса – да се изравни първо с тази на духовния свят, а впоследствие – като негова висша еволюционна задача – и с тази на Божествения свят.
Степента на нашата индивидуална вибрация съответства на условията и мястото, които заемаме по време на конкретно земно въплъщение, а впоследствие предопределя и послесмъртното ни състояние. Тази степен подлежи на непрекъснати изменения – и нагоре, и надолу. Определящи фактори са духовната зрелост и овладяването на мислите и чувствата.
В епохата на еволюционен скок, в която се намират в момента планетата Земя и човечеството, преходът към по-извисена реалност на проявление – четири- или петизмерна, не би бил осъществим, ако целокупното обществено съзнание не започне да вибрира на по-висока честота. Именно такава, която съответства на вибрацията на дадената сфера от невидимия свят.
Това е съдбоносна по важност мисия на всички пробудени души, чиято обединена за Общото благо свободна воля е в състояние да извърши решителния тласък напред. Бог желае да се спасят всички хора (ср. I Тим. 2:4), но това не би се случило, ако самите те не положат необходимите за спасението усилия.

Константин Златев

Няма коментари:

Публикуване на коментар